Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN JAVIER CARRETERO Y ASOCIADOS, S.L

De onderhavige algemene voorwaarden reguleren het gebruik van de website van Javier Carretero y Asociados S.L (JC&A Abogados), inclusief de inhoud en de diensten die via deze site ter beschikking van de internetgebruikers gesteld worden. Deze inhoud en diensten kunnen tevens door andere bijzondere voorwaarden gereguleerd worden die in geval van tegenstrijdigheid boven deze algemene voorwaarden zullen prevaleren.

JC&A Abogados behoudt zich het recht tot wijziging van de presentatie, de instellingen, de inhoud en de onderhavige algemene voorwaarden of de desbetreffende bijzondere voorwaarden van zijn website, zonder noodzaak tot voorafgaande aankondiging en op ieder willekeurig moment. De diensten die door JC&A Abogados verleend worden, zullen tegen de prijs die bij de desbetreffende aanbieding vermeld staat, geleverd worden, waarbij niet verwacht mag worden dat deze diensten via de website verschaft zullen worden.

De maatschappelijke zetel van Javier Carretero y Asociados S.L bevindt zich in calle Jacinto Benavente nº 11, 3º, Marbella, Málaga. BTW nummer 92390475; ingeschreven in het Handelsregister van Malaga, Volumen 3192, Boek 2105, Folio 126, Bladzijde MA60045. Telefoonnummer 952 92 46 56 en faxnummer 952 86 41 62.

Het gebruik van het internetportaal houdt de uitdrukkelijke aanvaarding van alle voorwaarden van de onderhavige disclaimer in.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

* Deze website bevat materiaal dat door JC&A Abogados is bereid voor exclusieve informatieve doeleinden. De gebruiker moet er rekening mee houden dat dit materiaal misschien niet altijd geactualiseerd is en dus niet de meest recente wettelijke of jurisprudentiële situatie van de geanalyseerde kwesties weergeeft.

* De inhoud van deze pagina is van algemene aard en kan in geen geval gebruikt worden als vervanging van juridisch advies of advies van enige andere aard. JC&A Abogados is niet aansprakelijk voor besluiten die genomen mochten zijn en zich baseren op de informatie die op deze website staat, noch voor de schade die aan de gebruiker of derden berokkend is door handelingen die zich gebaseerd hebben op de informatie van dit portaal. De toegang tot dit materiaal impliceert niet het bestaan van een relatie tussen JC&A Abogados en de gebruiker van deze website. Daarom moet de gebruiker geen handelingen ondernemen gebaseerd op de informatie van deze site, zonder eerst het desbetreffende deskundige advies in te winnen.

 * De links van deze website kunnen de gebruiker naar andere sites en pagina’s sturen die door derde personen beheerd worden. JC&A Abogados heeft geen controle over deze sites. Deswege is JC&A Abogados niet aansprakelijk voor de inhoud noch voor de staat van deze websites en -pagina’s en de toegang hiertoe, door middel van deze website, houdt niet in dat JC&A Abogados de inhoud hiervan aanbeveeld of goedkeurt.

* JC&A Abogados garandeert niet de afwezigheid van virussen of enige andere schadelijke elementen die schade of veranderingen aan het computersysteem aan zouden kunnen brengen, aan de elektronische documenten of aan de bestanden van de gebruikers van deze website. De gebruiker moet over de juiste middelen beschikken voor het opsporen en zuiveren van de beschadigde computerprogramma’s. JC&A Abogados is dus niet aansprakelijk voor de schade berokkend aan de apparatuur van gebruikers of derden die voortkomt uit het gebruik van de pagina.

* JC&A Abogados is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, de continuïteit en de werking van de pagina, noch voor enige schade die zich voor zou kunnen doen ten gevolge van storingen of gebrek aan verbinding in de telecommunicatienetwerken die de stopzetting, annulering of onderbreking van de werking van het portaal zouden kunnen veroorzaken.

Verzending van vertrouwelijke informatie en het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

JC&A Abogados wijst er uitdrukkelijk op dat de verzending via e-mail van persoonlijke gegevens of enige andere informatie van gereserveerde of vertrouweljke aard, het gebruik van internet inhoudt, waardoor JC&A Abogados niet de vertrouwelijkheid van de communicatie kan garanderen.

De persoonlijke gegevens die via elk willekeurig middel verschaft worden met als doel informatie van iedere willekeurige aard te verkrijgen of zich voor onze juridische nieuwsbrieven, cursussen enz. aan te melden, zullen in een bestand voor reclame en publiciteit van het Kantoor opgeslagen worden.

Alle persoonlijke gegevens zullen in onze bestanden opgeslagen worden met inachtname van de geldige wetgeving inzake bescherming van gegevens. Dientengevolge, kan iedere gebruiker zijn recht op toegang tot onze bestanden uitoefenen en het verzoek indienen tot wijziging of annulering van zijn gegevens. Dit zal schriftelijk aangevraagd moeten worden onder vermelding van de naam, achternaam en het volledige adres van de gebruiker en een fotokopie van zijn identiteitskaart of paspoort. Tevens moet deze brief de reden bevatten waarom hij zich tot ons richt en dit naar de maatschappelijke zetel van JC&A Abogados sturen, die in het begin vermeld wordt.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die zich bevinden in de terminal van de gebruikers die een bezoek aan de website brengen en die bepaalde informatie bevatten inzake het bezoek aan de website. De onderhavige website gebruikt cookies die enkel en alleen voor het surfen van de gebruiker bestemd zijn en die onder geen voorwendsel geassocieerd kunnen worden met de concrete persoonsgegevens van de gebruiker noch deze gebruiker door middel van deze cookies kunnen identificeren. De gebruiker kan echter de cookies desactiveren door de middelen die door de meeste browsers hiervoor verschaft worden.

Intellectueel en industrieel eigendom

De onderhavige algemene voorwaarden betekenen niet dat JC&A Abogados afstand doet van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht met betrekking tot de site noch van de elementen die hiervan onderdeel uitmaken; dit wil zeggen dat de toegang tot de site geen enkel recht verschaft over de inhoud (waaronder, en dit ter informatie, de teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, links, enz.) noch over de merken, commerciële namen of logo’s die als eigendom van JC&A of derde personen beschouwd kan worden.

Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, ter beschikking te stellen, te extraheren, te hergebruiken, door te sturen of het gebruik van enige willekeurige andere aard, door middel van elk willekeurig middel of elke willekeurige procedure, behalve in het geval dit bij wet toegestaan is of door de eigenaar van de desbetreffende rechten geautoriseerd wordt. De gebruiker kan, enkel en alleen voor persoonlijk en privé gebruik van zijn computersystemen (soft- en hardware), de inhoud visualiseren en een tijdelijke privé kopie ontvangen, mits deze niet bestemd is voor het ontwikkelen van commerciële of professionele activiteiten.

Van toepassing zijnde wetgeving

Deze disclaimer is onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

    No Twitter Messages